Genel Bilgiler

 Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

 Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

 5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

   Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 yılında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS 1-Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS 2-Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS 3-Personelin yeterliliği ve performans değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS 4- Yetki devri

Yetki Devri Formu


2-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS 1-Planlama ve Programlama

 2017 Yılı Faaliyet Raporu

 2018 Yılı Faaliyet Raporu

 2019 Yılı Faaliyet Raporu

 2020 Yılı Faaliyet Raporu

 2021 Yılı Faaliyet Raporu

RDS 2-Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

 

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS 1-Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS 2-Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS 3-Görevler ayrılığı

Görevler Ayrılığı

KFS 4-Hiyerarşik kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS 5-Faaliyetlerin sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS 6-Bilgi sistemleri kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi


4-BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS 1-Bilgi ve iletişim

Bilgi ve İletişim

BİS 2-Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

BİS 3-Kayıt dosyalama sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS 4-Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak


5-İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2022-06-23 15:15:35
    

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022